ผู้บังคับบัญชา

 

 

ผบก.ศพฐ.8
พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์
โทร 08-1717-8277
 

พ.ต.อ.สมภพ พุฒศรี
นวท.(สบ 5) ศพฐ.8
โทร 08-9927-9962

พ.ต.อ.หญิง ชมพูนุท ไสยโสภณ
นวท.(สบ 5) ศพฐ.8
โทร 08-9778-2318

 

พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข
นวท.(สบ4)กคม.ศพฐ.8
โทร 08-6267-4505

กลุ่มงาน ตรวจทางเคมีฟิสิกส์

พ.ต.อ.ไวพจน์ มีแก้ว
นวท.(สบ4)กอป.ศพฐ.8
โทร 08-9970-2747

กลุ่มงาน ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

พ.ต.อ.ธาดา เพชรกาฬ
นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.8
โทร 08-1797-3001

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.หญิง ทรงรัตน์ ถิ่นหนองจิก
นวท.(สบ4)กยส.ศพฐ.8
โทร 08-6491-6375

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

พ.ต.อ.หญิง อรณี นวลขาว
นวท.(สบ4)กนฝ.ศพฐ.8
โทร 08-9178-1065

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พาหุบุตร
นวท.(สบ4)กชว.ศพฐ.8
โทร 09-8104-0766

กลุ่มงานงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

พ.ต.อ.อัครวัฒน์ ชินวรสวัสดิ์
นวท.(สบ4)กอส.ศพฐ.8
โทร 09-2471-6191

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ หนูผึ้ง
นวท.(สบ4) กชช.ศพฐ.8
โทร 08-6690-6449

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ
ผกก.ฝอ.ศพฐ.8
โทร 08-5074-2888

ฝ่ายอำนวยการ

 

พ.ต.อ.หญิง เด่นระวี ทองรัตน์
นวท.(สบ4) กคพ.ศพฐ.8
โทร 08-6680-8702

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

 

พ.ต.อ.วชิรา ละเอียดศิลป์
นวท.(สบ4) พฐ.จว.พังงา
โทร 08-9970-1857

หน.พฐ.จว.พังงา

พ.ต.อ.สมนึก วรรณชิต
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ภูเก็ต
โทร 08-4579-7684

หน.พฐ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ พลเกษตร
นวท.(สบ4) พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
โทร 08-1737-2652

หน.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.อ.หญิง ประเพ็ญพิศ คงมาก
นวท.(สบ4) พฐ.จว.กระบี่
โทร 08-6687-5077

หน.พฐ.จว.กระบี่

พ.ต.อ.สมบุญ ศรีวิรุฬห์โชติ
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ชุมพร
โทร 08-1797-4997

หน.พฐ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ธนบูรณ์ ธัชศฤงคารสกุล
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ระนอง
โทร 08-6349-9442

หน.พฐ.จว.ระนอง