กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

     1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

     2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

     3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

     4. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตการปกครองของส่วนราชการ

     5. อำนาจหน้าที่ของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552