ฝอ.

กลุ่มงานอำนวยการ (โทร 077-273901)

มีหน้าที่ด้านอำนวยการ และทะเบียนประวัติอาชญากร

กสก.

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (โทร 077-286007)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ งานถ่ายภาพเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน

กอส.

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอยและเงินตราปลอมแปลง(ยังไม่เปิดตรวจพิสูจน์)

กอป.

กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (โทร 063-8329613)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืนและร่องรอยบนวัตถุ

กคม.

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ ร่องรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ

กยส.

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด (โทร 077-283106)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติด และยาพิษ

กนฝ.

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง (โทร 077-289287)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง

กชว.

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆ(ยังไม่เปิดตรวจพิสูจน์)

กคพ.

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (โทร 077-286007)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

กชช.

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

มีหน้าที่ เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการให้คำปรึกษา

พฐ.จว.

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่และนครศรีธรรมราช

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่นๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด