ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๐๐ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลืองานวิทยาการตำรวจของไทย จึงได้มีการปรับปรุงงานวิทยาการตำรวจออกสู่ส่วนภูมิภาค ให้มีการจัดตั้งกองกำกับการวิทยาการขึ้นมา โดยขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต่างๆ กองกำกับวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๘ จึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้ยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑-๙ และตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑-๔ ขึ้นแทนกองกำกับการวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๘ จึงได้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔

พ.ศ.๒๕๑๙ ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธร ๑-๑๒ กองกำกับการวิทยาการจึงขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองบังคับการตำรวจภูธร เรียกชื่อว่า กองกำกับการวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๓๕) จัดตั้งสำนักงานวิทยาการตำรวจ กองวิทยาการภาค ๑-๔ กองกำกับการวิทยาการจึงแยกตัวออกมาจากกองบังคับการตำรวจภูธร มาขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองวิทยาการภาค สำนักงานวิทยาการตำรวจ ใช้ชื่อว่า กองกำกับการวิทยาการเขต ๑๐ กองวิทยาการภาค ๔ มีหน่วยงานในปกครองแบ่งเป็น ๓ งาน และวิทยาการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงาและภูเก็ต

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มี มติ ก.ตร.ครั้งที่ ๑๙/๒๕๓๗ เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗ ยุบเลิกแผนกงานและวิทยาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเปลี่ยนหน่วยงานระดับแผนก เรียกว่า งาน วิทยาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นงาน ๔ กองกำกับการวิทยาการเขต ๑๐ จึงมีหน่วยงานในปกครอง ประกอบด้วย งาน ๑-๔ และวิทยาการจังหวัดชุมพร ระนอง พังงาและภูเก็ต

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสำนักงานวิทยาการภาค ๑-๔ กองกำกับการวิทยาการเขต ๑-๑๒ กองกำกับการวิทยาการเขต ๑๐ กองวิทยาการภาค ๔ จึงเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับ มีหน่วยงานในปกครอง ประกอบด้วย งาน ๑-๔ และวิทยาการจังหวัดชุมพร ระนอง พังงาและภูเก็ต

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อสำนักงานวิทยาการตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่า สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ กองกำกับการวิทยาการเขต ๑๐ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาการเขต ๔๒ ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองวิทยาการ ๔ มีหน่วยงานในปกครอง คือ งานอำนวยการและทะเบียนประวัติ งานพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพ วิทยาการจังหวัดชุมพร ระนอง

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เปลี่ยนชื่อ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ยกเลิกวิทยาการเขต ๔๒ และยกระดับหน่วยงานเป็นกองบังคับการ ชื่อ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ ขึ้นการบังคับบัญชาต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีหน่วยงานในปกครอง ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกองกำกับ ๑๐ กลุ่มงาน(ปัจจุบันเปิดดำเนินการ ๖ กลุ่มงาน) และหน่วยงานระดับแผนก ๖ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ได้แก่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อย่อว่า ศพฐ.๘,พฐ.จว.ชพ.,พฐ.จว.รน.,พฐ.จว.ภก.,พฐ.จว.พง.,พฐ.จว.กบ.,พฐ.จว.นศ.


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นตำรวจมืออาชีพ ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริงในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตำรวจคือประชาชนทั้งประเทศ

พันธกิจ (Mission)

๑) เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในการวางแผนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ และหน่วยงานในสังกัด

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอื่น ๆ

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมงานด้านพิสูจน์หลักฐานและงานด้านวิทยาการตำรวจ ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘

๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐานและงานวิทยาการตำรวจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย