ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๑๖๘ ถนน หน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี และที่บริเวณชั้น ๑ ของศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช กระจายตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ มีภารกิจรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจทั้งปวง ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช รวม ๗ จังหวัด


ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

๒) การพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน

๓) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารนโยบายของผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ