ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคล (งานทะเบียนประวัติอาชญากร)

มีขั้นตอนดังนี้

1. รับหนังสือขอให้ตรวจสอบ/ตรวจเอกสาร/รับบัตรคิว

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

3. พิมพ์ลายนิ้วมือ

4. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

(โดยส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังขนส่งจังหวัด/หน่วยงานที่ขอตรวจสอบ)

กรณีไม่พบประวัติ แจ้งผลภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

กรณีพบประวัติ แจ้งผลภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง (ยกเว้นในช่วงที่มีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานราชการจำนวนมาก)

ติดต่องานทะเบียนประวัติอาชญากร
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฏร์ธานี 84143
โทร:077-289287