สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 1,000 อัตรา

          

Tayland Kraliyet Polisi Polis memurlarının işe alımını yapacak komisyon 2019 mali yılı için Müfettiş Yardımcısı (Soruşturma) pozisyonunu tutmak, toplam 1.000 pozisyon

วันที่ประกาศ : 18/08/2565 10:45:19