ประกาศ  

  • 1.  ประกาศรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง 
  • 2.  ประกาศรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2564 
  • 3.  ศพฐ.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2564
  • 4.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (อาคารตำรวจภูธร 8 เดิม)
  • 5.  ประกาศให้ผู้สอบผ่าข้อเขียนไปรายงานตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคุลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการประทวน พ.ศ.2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ
  • 6.  เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 7.  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 8.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๔
  • 9.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.สกลนคร
  • 10.  ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๔