ภาพกิจกรรม

 
17 ตุลาคม วันตำรวจ
 
 

          17 ตุลาคม วันตำรวจ วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีการโอนกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2541